• З А П О В Е Д № 21Ю-РОА-438 Пловдив, 20.08.2021 г ...

  2021-8-20 · З А П О В Е Д № 21Ю-РОА-438 Пловдив, 20.08.2021 г. На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община ...

  Đọc thêm
 • З А П О В Е Д

  2021-9-13 · О П Р Е Д Е Л Я М: За учебната 2021 – 2022 година: 1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна 24.12.2021 г. …

  Đọc thêm
 • П — Wikipédia

  2021-10-21 · П. Un article de Wikipédia, l''encyclopédie libre. Cet article est une ébauche concernant l'' écriture. Vous pouvez partager vos connaissances en l''améliorant ( comment ?) selon les recommandations des projets correspondants .

  Đọc thêm
 • З А П О В Е Д

  2015-5-27 · Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д № РД 09 – 298 / 19. 02. 2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията ...

  Đọc thêm
 • О б я в л е н и е з а п о р ъ ч к а

  2020-6-15 · н е ог р а н и ч е н и п ъ л е н п р я к б е з п л а т е н д ос т ъ п н а : НЕ ( U R L ) : I.4) Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни ...

  Đọc thêm
 • З А П О В Е Д

  2021-10-17 · З А П О В Е Д 12.10.2021 г. X РД-01-343/ 12.10.2021 Signed by: Radostina Simeonova Manolova На основание чл. 73 от АПК, чл. 94а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните

  Đọc thêm
 • П — Википедия

  2021-10-21 · П, п (звучание названия: пэ) — буква всех славянских кириллических алфавитов (16-я в болгарском, 17-я в русском и белорусском, 19-я в сербском, 20-я в македонском и украинском).Используется также в алфавитах некоторых ...

  Đọc thêm
 • З А П О В Е Д

  2013-8-21 · 9300 Добрич, ул."Независимост" №5, тел. 058/601 200, факс 058/601 249,e-mail: [email protected] Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

  Đọc thêm
 • 1 . Ч

  2020-11-26 · 1 . Аб с ол ют н а я и с т и н а – э то п ол н о е, точ н о е, и сч е р п ы ва ю щ е е з н а н и е о б о бъ е кт е п о з н а н и я, кото р о е н е м оже т б ы т ь о п р о ве р г н у то . 2 .

  Đọc thêm
 • П Р И К А З

  2021-9-3 · П р и л о ж ен и е к п р и казу У н и вер си тета и м ен и О .Е . К у таф и н а (М Г Ю А ) о т « 3/ » 2021 го д а № П О Л О Ж Е Н И Е о б о к а з а н и и п л а т н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х у с л у г в ф е д е р а л ь н о м

  Đọc thêm
 • 2021-4-1 · - Не р а з р е ш а е тся п р и н о си ть св о и п р о д ук ты п и та н и я, в то м ч и сл е б е з а л к о г о л ь н ы е н а п и тк и, ш тр а ф 1 5 0 0 р уб . На те п л о хо д е р а б о та е т б уф е т ...

  Đọc thêm
 • З А П О В Е Д

  2021-5-17 · З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ" 12.05.2021 г. № СИ29-РД03 –122 гр. София СЪДЪРЖАНИЕ: Обявяване на …

  Đọc thêm
 • Община Созопол

  2021-10-22 · З А П О В Е Д № 8-z-318 / 15.03.202 1 година НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ За разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване в обхват на УПИ Х-8580 м."Буджака", з-ще на гр.Созопол ...

  Đọc thêm
 • З А П О В Е Д

  2017-8-21 · У Т В Ъ Р Ж Д А В А М И Н С Т Р У К Ц И Я за водене, структуриране и съхраняване на трудовите досиета 1. Отговорникът по трудовите досиета да води електронен регистър (Excel) с ...

  Đọc thêm
 • О б я в л е н и е з а п о р ъ ч к а

  Н аст о я щат а п о р ъч к а е р аз де л е н а н а о б о со б е н и п о з иц ии: не Офе р т и мо г ат да б ъдат п о дав ан и з а: II.2) Оп исание 1 I I . 2. 1) На им енов а ние: 2 Об о со б е н а п о з …

  Đọc thêm